CATEGORY

未分類

เอกสารที่จำเป็นในการขับขี่รถในญี่ปุ่น

ประเทศที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล (IDP) หากประเทศของคุณอยู่ในอนุสัญญาเจนีวา คุณสามารถขับขี่ในญี่ปุ่นได้ด้วยใบอนุญาตขับขี่สากล (IDP) ใบอนุญาตขับขี่ของประเทศบ้านเกิด และหนังสือเดินทาง รายชื่อประเท […]