เอกสารที่จำเป็นในการขับขี่รถในญี่ปุ่น

  • 2024年1月10日
  • 2024年1月10日
  • 未分類

ประเทศที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล (IDP)

หากประเทศของคุณอยู่ในอนุสัญญาเจนีวา คุณสามารถขับขี่ในญี่ปุ่นได้ด้วยใบอนุญาตขับขี่สากล (IDP) ใบอนุญาตขับขี่ของประเทศบ้านเกิด และหนังสือเดินทาง

รายชื่อประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาเจนีวามีดังต่อไปนี้

Make your booking from here.